top of page

SUBVENCIJE ZA E-KOLESA

Zagotovite si svoje subvencionirano električno kolo!

Povezave do uradnih strani za subvencije pri nakupu eKoles:

Potrebujete pomoč?

Za oddajo vloge potrebujete:

 1. račun za nakup e-kolesa,

 2. potrdilo o plačilu računa,

 3. dokazilo o posesti e-kolesa (fotografija celotnega kolesa),

 4. garancijsko izjavo,

 5. izpolnjen obrazec prodajalca,

 6. izpolnjen obrazec kupca,

 7. pooblastilo, če vlogo odda pooblaščenec).

MS-ENERGY_2_m.jpeg

MS ENERGY električna kolesa

Zanesljivost v kakovosti izdelkov e-mobilnosti je eden od temeljev blagovne znamke MS Energy. Strategija nastajanja produkta in celoten proizvodni proces temelji na uporabi preizkušenih tehnoloških rešitev, samo idejo nastajanja produkta pa vodi želja uporabniku ponuditi popolno, zanesljivo, okolju prijazno in ekonomično rešitev urbane mobilnosti. Stroga kontrola kakovosti izdelkov MS Energy je prisotna skozi celoten proizvodni proces. Končni izdelki so testirani po najnovejših metodah testiranja kakovosti za vzdržljivost v ekstremnih pogojih. Zahvaljujoč najstrožjemu nadzoru kakovosti, od vhodne kontrole vseh komponent do kontrole kakovosti končnega izdelka, izdelki MS Energy izpolnjujejo vse evropske certifikate.

VEČ INFORMACIJ IN PODROBNOSTI

Subvencije za nakup električnih koles! Finančne spodbude za fizične osebe so namenjen subvencioniranju nakupa e-koles.

Na podlagi javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/2024 z dne 31. 5. 2024, družba Borzen, d.o.o., od objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS (to je od vključno 31. 5. 2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva sofinancira nakup električnih koles, ki so na podlagi tehničnih ali drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo, pod pogoji in na način, objavljenimi v tem javnem pozivu.

Nepovratne finančne spodbude za fizične osebe so namenjene subvencioniranju nakupa e-koles s pedali z dodatnim pogonom, ki so opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h.

UPRAVIČENCI

 1. Subvencijo lahko dobi vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije ter je nakup e-kolesa opravila v času polnoletnosti.

 2. Kot fizična oseba se po tem javnem pozivu ne štejejo samostojni podjetniki posamezniki. Fizične osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, so do subvencije upravičene le, če e-kolesa ne bodo uporabljale za opravljanje pridobitne dejavnosti.

 3. Vsak upravičenec lahko v času veljavnosti izvajanja javnega poziva odda le eno vlogo za pridobitev subvencije za nakup le enega novega e-kolesa, ne glede na to, ali je dejansko kupil več koles, ki bi lahko bila predmet subvencije.

PREDMET SUBVENCIONIRANJA IN TEHNIČNE ZAHTEVE

 1. Sklop a.) ELEKTRIČNO KOLO, ki je mestno ali zložljivo e-kolo in hkrati izpolnjuje naslednja dva pogoja:

 • EPAC standard: E-kolo mora ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023. Skladnost e-kolesa s tem standardom upravičenec dokazuje z izjavo prodajalca.

 • Primernost kolesa za dnevno mobilnost: Model e-kolesa mora biti primarno namenjen opravljanju dnevnih poti (dnevna mobilnost) in s strani proizvajalca serijsko opremljen z blatniki in lučmi. E-kolesa, ki bi ta pogoj lahko izpolnjevala s kasnejšimi nadgradnjami, niso upravičena do prejema subvencije; prav tako do subvencije niso upravičena e-kolesa za športno rabo.

 1. Sklop b.) ELEKTRIČNO TOVORNO KOLO, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • EPAC standard, standard DIN, nosilnost: EPAC standard

 • Tovorna kolesa morajo ustrezati standardu BS EN 15194:2017 ali BS EN 15194:2017 +A1:2023 ter standardu kakovosti tovornih koles DIN 79010:2020-02 ali imeti nosilnost okvirja večjo od 120 kilogramov in biti s strani proizvajalca opredeljena kot tovorno kolo za prevoz ljudi ali blaga. Skladnost e-kolesa s tema standardoma upravičenec dokazuje z izjavo prodajalca.

*Rabljena in testna kolesa niso predmet subvencioniranja.*

VIŠINA SUBVENCIJE

Subvencije za posamezen tip kolesa znašajo za:

Sklop a.) Električno kolo (ki je mestno ali zložljivo e-kolo):

 • 25% od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 500,00 EUR.

 • Do subvencije so upravičena kolesa, katerih maloprodajna cena z DDV (z upoštevanim komercialnim popustom) ne presega 2.500,00 EUR.

Sklop b.) Električno tovorno kolo:

 • 30% od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 1.000,00 EUR.

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za sofinanciranje ukrepa nakupa električnih koles znaša do 4.000.000,00 EUR, pri čemer je predviden obseg sredstev za subvencije po tem javnem pozivu do 2.000.000,00 EUR v letu 2024.

Subvencija za nakup električnih koles je skladno z določili zakona, ki ureja obdavčitev fizičnih oseb, oproščena plačila dohodnine.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili je mogoče za oba sklopa oddati:

 • od 3. 6. 2024 od 8.00 ure dalje do zaključka veljavnosti javnega poziva.

Obdobje upravičenosti za sofinanciranje nakupa električnih koles je od vključno dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS (to je od vključno 31. 5. 2024) do dne veljavnosti tega javnega poziva.

*Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.*

Vlogo za sklop a.) in b.) je mogoče oddati zgolj v elektronski obliki v spletni aplikaciji, v katero se mora prijavitelj pred oddajo vloge registrirati. Posameznik se lahko registrira le enkrat.

Vlogo lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba. V slednjem primeru mora biti vlogi priloženo podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

OBRAVNAVA VLOG

Oddane vloge se obravnavajo po vrstnem redu prejema vlog v sistem, pri čemer se odločbe tako za sklop a.) kot sklop b.) izdajajo sproti, v rokih, kot jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP).

POMEMBNO:

 • Podrobnejše informacije glede dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud so opredeljene v javnem pozivu.

 • Za popolno oddano vlogo mora prijavitelj poleg vseh zahtevanih podatkov vlogi priložiti tudi naslednja dokazila oziroma priloge:

  • dokazilo o posesti e-kolesa (fotografija, na kateri se vidi celo e-kolo);

  • račun o nakupu e-kolesa (na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, znamka in naziv kolesa, količina, datum nakupa, datum dobave in cena z DDV ter ime in priimek kupca; račun se mora glasiti na ime upravičenca, če na računu imena ni navedenega, mora upravičenec pojasniti, zakaj tega podatka na računu ni; predračun se ne šteje kot ustrezno dokazilo);

  • potrdilo o izvedenem plačilu nakupa e-kolesa (razen če je na računu jasno navedeno, da je bil račun plačan s kreditno kartico, debetno kartico ali gotovino; če tega podatka na računu ni navedenega, mora upravičenec priložiti enega od naslednjih potrdil: potrdilo o plačilu računa z debetno kartico (TRR izpisek, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali potrdilo o plačilu računa s kreditno kartico (izpisek izdajatelja kreditne kartice, iz katerega je razvidno plačilo računa) ali pisna izjava prodajalca, da je bil račun plačan; v primeru, ko se e-kolo plačuje na obroke ali na kredit, je potrebno predložiti ustrezno listino, ki dokazuje, da je do nakupa dejansko prišlo);

  • izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo prodajalca, pri katerem je bilo e-kolo kupljeno;

  • izpolnjeno in podpisano izjavo upravičenca;

  • pooblastilo, (če vlogo odda pooblaščenec upravičenca).

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE

Za oddajo vloge smo pripravili uporabniku prijazno aplikacijo, čez katero vas bodo vodila jasna Navodila za izpolnjevanje vloge. Svetujemo vam, da si jih pred registracijo v aplikacijo odprete in jim med izpolnjevanjem vloge sledite. Na ta način boste vlogo oddali hitro in pravilno, mi pa jo bomo lahko hitro tudi obdelali.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z objavljenim javnim pozivom lahko dobite na tel. št. 01/6207-655 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), oziroma na elektronskem naslovu kolesa@borzen.si.

*Odgovori na vprašanja, posredovani z elektronsko pošto ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si, so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da družba Borzen glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije vlagatelja ne bo odločila drugače.

bottom of page